Jigyasa The Haritage Quiz all Information

 Jigyasa The Haritage Quiz all Information

 

મહત્વપૂર્ણ લિંક

એક જ સ્થળ પર ત્રણ વર્ષ થી ફરજ બજાવતા વર્ગ-૩ અને વર્ગ -૪    કર્મચારી ની બદલી બાબતે આજ નો લેટેસ્ટ પરિપત્ર

મહત્વપૂર્ણ લિંક

વર્ષ ૨૦૨૨ નું શિક્ષકોનું મહેકમ ૩૧/૮/૨૦૨૨ ની સ્થિતિ મુજબ મંજૂર કરવા બાબત રજૂઆત લેટર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

શાળા પ્રવેશોત્સવ-2022 બાબત સમાચાર વાંચવા માટે અહીં ક્લિક કરો

અગત્યની લિંક

જિલ્લાની આંતરિક બદલીઓ અંગેની વિડીયો કોન્સફરન્સ બાબત પરિપત્ર

મહત્વપૂર્ણ લિંક

કયા તાલુકામા કોને  TPEO નો ચાર્જ અપાયો ?? HTAT ને TPEO નો ચાર્જ આપવા બાબત લેટર અને લીસ્ટ જોવા માટે અહીં ક્લિક કરો

મહત્વપૂર્ણ લિંક

ધોરણ 09 અને 11વિદ્યાર્થીઓ નો રી ટેસ્ટ લેવા બાબત

NAS સર્વે 2021 ધોરણ 3, 5, 8, 10 ગુજરાત રિપોર્ટ કાર્ડ  ડાઉનલોડ કરવા માટે અહીં ક્લિક કરો

વિદ્યાવાહકનું શિક્ષણમંત્રીના હસ્તે સન્માન પરિપત્ર અને લિસ્ટ


 Jigyasa The Haritage Quiz all Information

 Jigyasa The Haritage Quiz all Information

Hi.Shree Ram Temple is a 3D Construction Simulation Game where you have a contract to build a temple of “Lord RAMA”.

In India people have lot of faith in “SHRI RAM” who is an Avatara of Vishnu, who is measureless, who is of the nature of Pure Consciousness Bliss. He is an Ideal for every Indian person because He was gentle and the protector of the people. He always addressed the people in gentle words.

Greetings from Sri Mandir application!

🎥 રામ મંદિર ૩D વિડીયો જોવા અહી ક્લિક કરો


 On the event of "Azadi Ka Amrut Mahotsav" declared by the Prime Minister in a joint effort with the Ministry of Petroleum and Natural Gas by the Ministry of Culture, Government of India, the accomplishments of our country, which has the most extravagant and most old social legacy on the planet Introducing "JIgyasa - The Heritage test" is coordinated.

 (1) - Ligyasa - The Heritage Quiz "Any understudy or individual between the ages of 13 to 18 can partake.

મહત્વપૂર્ણ લિંક

 (2) To take part in this test, one needs to login to the site www.akamquiz.com and partake.

 You can likewise partake by downloading Application of Jigyasa 
 (2) "ligyasa" The Heritage Quiz is accessible in 17 dialects.

 (2) All the subtleties connected with "ligyasa - The Heritage Quiz" are accessible at  (2) "Jigyasa - The Heritage Quiz" An understudy/individual might partake at least a few times.

 (2) In this test there is a chance to be a victor up to locale level, state level, territorial level as well as public level.

 (2) According to the standards, the chose understudy can win a grant up to 10 lakhs. Total up to 55 lakhs.

 Grants can be won. (2) This test is on the web, and has been made with a ton of exploration and difficult work. Understudies or people will have another experience while partaking in the test.

Get Festival Banner, Marketing Images and Videos, Greeting Cards with Name and Logo

"How Do I Make Banner Images on my Phone just inside no time ?"
Making a standard for Social Media Marketing or your business intention is not any more a test. With speedy and basic elements, you can make an Ad offer, Poster, Pamphlet, or a limited time post for your WhatsApp Business App.

Thus, download the Digital Banner application, and begin investigating your innovativeness by altering, editing, adding impacts and blending it in with the great picture. Indeed, you can add brilliant stickers and modify the topic that would change your standard post into a finely tuned proficient post.

A couple of the most famous highlights of Festival welcoming card creator App are-
⦁ Redo the text, logo and subject - Crop and Rotate
⦁ Simple to download and simple to share
⦁ Over 100+ Categories are accessible like
⦁ Celebrations
⦁ Good tidings
⦁ Inspirational
⦁ Business morals
⦁ Reflection
⦁ Helpful considerations
⦁ Great Morning and Good Night
⦁ Cheerful Birthday and Anniversaries, Death Anniversaries Wishes and some more.
⦁ Full help on the altering apparatuses - Redo/Undo Changes
⦁ Free graphical application with customized offers and limits

Days and's festival like as Republic, Independence, April Fool, Blood Donor, Earth, Eid Milad, Fathers, Mothers, Women's, Friendship, Gujarat, Labor, Teachers, Technology, Valentine, Water, Cancer, Environment, Health, Wildlife, Nontobacco, AIDS, Doctors, Youth Day, Lohri, Makar Sankranti, Pongal, Holi, Basant Panchami, Shivaratri, Baisakhi, Rama Navami, Ramadan, Raksha Bandhan, Janmashtami, Ganesh Chaturthi, Navratri, Durga Ashtami, Karwa Chauth, Narak Chaturdashi, Diwali, Gudi Padwa, Pateti, Onam and some more. and furthermore we give Gods and Freedom contenders Birth Anniversaries

This is one of the most amazing Festival standard creator application trusted by a great many clients for Business Brand Promotion and making status-explicit banners. From expert to relaxed messages, you can utilize this ideal Best wishes application that offers you a chance to keep your image refreshed and initiated.

In the event that you share its post on your WhatsApp status and other web-based entertainment handles like Facebook, Instagram, and Twitter, it will work on your systems administration and give motivation to extend your business across the globe. Along these lines, download this Business showcasing post producer application and begin associating with your possibilities or past clients. Show them how dynamic you are and give motivation to begin chipping away at the following task.
Download now and investigate this WhatsApp status producer application!
Yet, how would I make a pennant?
⦁ Go to the Play Store and type 'Computerized Banner App' and Download it
⦁ Select the 100+ classifications from celebrations to subject based
⦁ Begin making your flag and investigate comparative choices in the application
⦁ Save your banner and Start Downloading
⦁ Offer to your Story or Status

This is the best application for making secret video, introduction video, birthday and commemoration video status. This application will give you make government official political decision banners access straightforward advances. Simply make legislative issues profile, add political subtleties in footer and your political pennant is prepared.

We know, Hiring a Graphic Designer for handout and post, could be an expensive undertaking. What's more, accordingly, we have planned this Best hello card producer application particularly for your planning prerequisite where you require no particular abilities or information. Beginning altering in our pre-constructed formats. In all honesty you will cherish it, DEFINITELY!

Truth be told, individuals called it the Best WhatsApp business application since you can make n number of banners just in the span of a second and effectively download WhatsApp status video and photograph.

Thus, both for Digital promoting or another item send off, download this application and get everything rolling. It is preferably ideal for making celebration pictures, celebration photograph banner creator, celebration standard producer with photograph and text, celebration video status creator, business celebration banners and computerized banner producer.

Share with your buddies and begin Exploring Now with this FREE application!

Post a Comment

Previous Post Next Post