બાળગીતપોથી(ઈ- પુસ્તક) and govt sahay patrako

DOWNLOAD

Download following material
Gujarati grammer
(1) Alankar   click here
(2) Chhand   click here
(3)Shabda samuh mate ek shabda click here
(4) Jodani na niyamo  click here
(5) Samas  click here
(6) Sandhi na niyamo  click here
(7)Sahitya swarupo  click here
(8) Guj.gram.pad, sangya, kriyapad,               visheshan, kriya visheshan, krudant,       nipat, viram chinho, vibhakti,                   sanyojak, namyogi etc.  click here

English Grammer  


(1) Activ-Passive voice  click here
(2) Articles  click here
(3) Direct-Indirect speech  click here
(4) Prepositions  click here
(5) Pronouns  click here
(6) Tenses  click here

Reasoning

(1) Ank shreni  click here
(2) Calender  click here
(3) Coding-Decoding  click here
(4) Disha-Antar  click here
(5) Kram Nirdharan  click here
(6) Lohi na sambandho  click here
(7) Mixed types  click here
(8) Sam Sambandh  click here
(9) Samay  click here
(10) Sanket-Chinho  click here
(11) Vargikaran click here

ઈ-બુક


પ્રાર્થના 

લોકગીત 

લગ્નગીત

બાળગીતો 

વર્ષા કાવ્યો 

માતૃપ્રેમના કાવ્યો 

ગંગાસતીના ભજનો 

મીરાંબાઈના ભજનો 

નરસિંહ મહેતાના ભજનો 

સંત કબીરના ભજનો 

ગુજરાત ગૌરવ ગાન 

વર્ડપ્રેસમાં બ્લોગ કેવી રીતે બનાવશો ?

સ્વામી વિવેકાનંદના સ્વપ્નનું ભારત 

જી.સી.ઈ.આર.ટી. દ્વારા આયોજિત રાજ્ય કક્ષાનું ૩૫ મું પ્રદર્શન : ૨૦૦૭ 

વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (પ્રાથમિક વિભાગ : ભાગ-૧)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (પ્રાથમિક વિભાગ : ભાગ-૨)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (પ્રાથમિક વિભાગ : ભાગ-૩)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (પ્રાથમિક વિભાગ : ભાગ-૪)

વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૧)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૨)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૩)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૪)

વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૧)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૨)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૩)
વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (ઉચ્ચતર માધ્યમિક વિભાગ : ભાગ-૪)

વિજ્ઞાન-ગણિત કૃતિ દર્શન પુસ્તિકા (પી.ટી.સી. વિભાગ)

વિચારવલોણું પરિવાર દ્વારા પ્રકાશિત પુસ્તકો (આભાર : વિચારવલોણું પરિવાર)

સુખમય  
સિદ્ધાર્થ  
બહાના ના કાઢ દોસ્ત  
દેવદૂત  
એક રેંગ્લરની જીવનકથા પત્નીની દ્રષ્ટીએ  
ફિલ્મ જોવાની કલા  
જીવનમાં વિજ્ઞાન  
કેપ્ટન લક્ષ્મી સહગલ  
વિશ્વશાંતિના રાહબરો  
ક્ષિતિજની ધાર પર  
આરણ્યક  
ભીતરનું સામર્થ્ય  
જ્યાં હાથ નાખો ત્યાં સોનું છે  
અલબેલી  
જેનિનની સવાર  
અમેરિકન પ્રોમિથસ  

 

GOV. SAHAY-ARJI PATRAKOસરકારી સહાય અરજીપત્રકો       
ગરીબી રેખાના નીચે જીવતા લોકો માટેના અરજીપત્રકો                 
અહી કલિક કરો
રજીસ્ટર સંસ્થા/ટ્રસ્ટ/ સહકારી મંડળીઓએ સરકારી/ગૌચર જમીન મળવા અંગેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
બક્ષીપંચનો દાખલો મળવા માટેની નિયત અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
નાના સીમાંત ખેડૂત હોવા અંગેનું પ્રમાણપત્ર મેળવવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
અનુસુચિત જાતિ/અનુસુચિત જનજાતિના દાખલા મળવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
મકાન/વાડો કબજા હકક કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
ખેતીની જમીનનું એકત્રીકરણ કરવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
નાના ખેડુતનો દાખલો મળવાની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
હકપત્રકમાં એન્ટ્રી પાડી આપવા બાબત ની અરજી
અહી કલિક કરો
ખેડુત ખાતેદાર હોવા અંગેનો દાખલો મેળવવા અંગેની અરજી
અહી કલિક કરો
વારસાઈ પ્રમાણપત્ર આપવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો
સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજનાની મુખ્ય લાક્ષણિકતાઓ
અહી કલિક કરો
મકાન સહાય મેળવવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
વોટરશેડ યોજના હેઠળ કામ કરતી પી.આઈ. એ.ની વિગત
અહી કલિક કરો
જન્મ નોંધના ઉતારા તથા નોંધમાં બાળકનું નામ ઉમેરવા બાબતની અરજી
અહી કલિક કરો
મરણની નકલ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
પાણીનું કનેકશન લેવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
વ્યકિતગત ધોરણે મકાન સહાય
અહી કલિક કરો
નવી શરતની જમીનની બિનખેતીના હેતુ માટે વાપરવા દેવા/તબદીલ કરવા /શરતભંગ માટે મંજુરી મેળવવાના કેસોમાં સરકારમાં મોકલવા અંગેનું ચેકલીસ્ટ
અહી કલિક કરો
ગણોતધારા કલમ-૬૩ હેઠળ ખેતીની જમીન ખરીદવામાં મંજુરી મળવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
ગામતળ નીમ કરવા/ વધારવા માટે તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રીએ કરવાની દરખાસ્તનો નમૂનો
અહી કલિક કરો
ગામનો ૭/૧ર નો નમુનો
અહી કલિક કરો
સોગંદનામુ
અહી કલિક કરો
નાનાસીમાંત ખેડુતો માટે સોગંદનામુ
અહી કલિક કરો
ગરીબી રેખા નીચેના કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્થિક સહાય અંગેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
"સંત સુરદાસ યોજના" અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
ધો.૧ થી ૮ માં અભ્યાસ કરતાં વકલાંગો માટે શિષ્યવળત્તિઓ
અહી કલિક કરો
વિકલાંગતાનું ઓળખકાર્ડ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
લગ્નની વિજ્ઞપ્તિ
અહી કલિક કરો
લગ્નની નોંધણી અંગેની પ્રમાણિત નકલ મળવા બાબત
અહી કલિક કરો
જન્મનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો
મરણનું પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો
જન્મની નોંધમાં સુધારા/વધારા કરવાનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
જન્મની નકલ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
અનુસૂચિત જાતિઓની કન્યાના લગ્ન પ્રસંગે કુંવરબાઈનું મામેરૂ યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
અનુસૂચિત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમા યોજના માટે સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો
અનુસૂચિત જાતિ અને સવર્ણ વચ્ચેના આંતરજ્ઞાતિય લગ્ન સહાય યોજના હેઠળ મદદ મેળવવા માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
"સાત ફેરા સમુહ લગ્ન" યોજના હેઠળ લાભ મેળવવા અંગેનું અરજી પત્રક. (અનુ.જાતિઓ માટે)
અહી કલિક કરો
ધર દિવડા યોજના અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
મહિલાઓએ બેંકો મારફતે કુટીર ઉઘોગો/ વ્યવસાય માટે લોન મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
રેકર્ડ તપાસવા દેવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
માપણી કરાવવા માટેની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
ગામ નકશાની નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
નકલ મેળવવા બાબતની અરજીનો નમુનો
અહી કલિક કરો
જાહેર વિતરણ વ્યવસ્થા હેઠળનું કૌટુંબીક રેશનકાર્ડ મળવવા માટેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો
એફીડીવીટની અસલ નકલ
અહી કલિક કરો
જન્મ તારીખ સુધારવા અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
નામ, અટક, પિતાનું નામ,જન્મ સ્થળ,ધર્મ અને જાતિમાં ફેરફાર માટે વિધાર્થીની અરજી
અહી કલિક કરો
આદીજાતી વિસ્તાર પેટા યોજના, સાધન સહાય યોજના નું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
આદીજાતિ બેરોજગારને કેબીન /પાકી દુકાન માટે સહાયમાટેનું અરજી ફોર્મ
અહી કલિક કરો
ર્ડા.આંબેડકર આવાસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનું ફોર્મ
અહી કલિક કરો
આદર્શ નિવાસી શાળા (અ.જા.) માં પ્રવેશ અંગેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
કુષ્ટદાયક રોગોમાંથી મુકત થવા સફાઈ કામદારો માટેની ઠકકરબાપા સેવા સરીતા યોજના હેઠળ સહાય મેળવવા અંગેનું આરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
ગરીબી રેખા નીચે જીવતા અનુ.જાતિના કુટુંબમાં પુત્રીના જન્મ પ્રસંગે ""દિકરી રૂડી સાચી મુડી"" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક

અહી કલિક કરો
એકીકુતુ ધાસચારા વિકાસ કાયૅક્રમ હેઠળ ગૌચારા વિકાસની યોજનાનું અરજીપત્રક
અહી કલિક કરો
ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનુસુચિત જાતિના લોકોને બકરાં એકમો પુરા પાડવાની યોજના માટેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો
અછત ગ્રસ્ત વિસ્તારમાં ધાસ ચારા સંગ્રહ કરવા ધાસ બેંક બનાવવા માટે નાણાંકીય મદદ અંગેનું અરજી પત્રક.
અહી કલિક કરો
અરજદાર ગરીબી રેખાના કુટુંબના મહીલા છે. એ બાબતની ખાત્રી/પ્રમાણપત્ર
અહી કલિક કરો
ગરીબી રેખા હેઠળ કુટુંબની મહિલાને પ્રસુતિ દરમ્યાન મળવાપાત્ર આર્ર્થિક સહાય અંગેનું અરજીપત્રક.
અહી કલિક કરો
કોલેજના અભ્યાસ માટે પછાત વર્ર્ગના વિધાર્થીઓએ કાર્ડ મેળવવાની અરજી
અહી કલિક કરો
"દીકરી રૂડી સાચી મુડી" ની યોજના હેઠળ નાણાંકીય સહાય મેળવવા માટેનું અરજી પત્રક
અહી કલિક કરો
ડો. આંબેડકર આવસ યોજના હેઠળ નવું મકાન બનાવવા માટે સહાય મેળવવા અંગેનુ ફોર્મ
અહી કલિક કરો
સમાજ કલ્યાણ ખાતા ઘ્વારા અનુસુચિત જાતિ, વિચરતી જાતિ અન વિમુકત જાતિના ઈસમોને માનવ ગરીમાં યોજના માટે લોન/ સહાય મેળવવા માટેનું ફોર્મ.
અહી કલિક કરો
અનુ.જાતિ/વિચરતી વિમુકત જાતિના લોકોને ખેતીની જમીન ખરીદવા માટે નાણાંકીય સહાય મેળવવા અંગેનું પત્રક
અહી કલિક કરો
સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ગ્રામ પંચાયતની
અહી કલિક કરો
સુવર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના અંતરગત જુથનું બંધારણ
અહી કલિક કરો
તલાટી કમ મંત્રીનો દાખલો
અહી કલિક કરો
સ્વર્ણ જયંતિ ગ્રામ સ્વરોજગાર યોજના હેઠળ ધીરાણ મેળવવા માટેનુ અરજી-પત્રક તથા થમ
અહી કલિક કરો
ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસનો લાભ લેવા માટે કેસ પેપર
અહી કલિક કરો
ઈન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ આવાસ બાંધવાની મંજુરી માટે અરજી
અહી કલિક કરો
ઇન્દીરા આવાસ યોજના હેઠળ કાચા-મકાન-ઝુંપડાં- પાકા બનાવવા મંજુરી માટેની અરજી
અહી કલિક કરો
મિલ્કતનો દાખલો
અહી કલિક કરો
ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ અનું.જાતિના સ્નાતક બરોજગાર માટે પાંચ દુધાળા પશુના એકમની સ્થાપના માટે સહાયની યોજના
અહી કલિક કરો
એકીકળત ધાસચારા યોજના/ખાસ અંગભુત યોજના હેઠળ ચાફકટર ખરીદી સામે સહાય મેળવવાની અરજી.

 

 

ગુજરાતી બ્લોગ જગત ભાગ-૧

બ્લોગનાં નામ પ્રમાણેની યાદી
પ્રિય મિત્રો,
ગુજરાતી બ્લોગ જગતમાં અત્યારે લગભગ –  ૯૫૦ થી વધુ બ્લોગ્સનાં નામ પ્રમાણે બનેલી યાદી હજી અપૂર્ણ છે તેમા સુધારા વધારા થશે આપને વિનંતી કે આપ તેને જોતા રહેશો અને ક્ષતિ હોય ત્યાં અમારુ ધ્યાન દોરતા રહેજો
૧૦
૧૧
૧૨
૧૩
૧૪
૧૫
૧૬
૧૭
૧૮
૧૯
૨૦
૨૧
૨૨
૨૩
૨૪
૨૫
૨૬
૨૭
૨૮
૨૯
૩૦
૩૧
૩૨
૩૩
૩૪
૩૫
૩૬
૩૭
૩૮
૩૯
૪૦
૪૧
૪૨
૪૩
૪૪
૪૫
૪૬
૪૭
૪૮
૪૯
૫૦
૫૧
૫૨
૫૩
૫૪
૫૫
૫૬
૫૭
૫૮
૫૯
૬૦
૬૧
૬૨
૬૩
૬૪
૬૫
૬૬
૬૭
૬૮
૬૯
૭૦
૭૧
૭૨
૭૩
૭૪
૭૫
૭૬
૭૭
૭૮
૭૯
૮૦
૮૧
૮૨
૮૩
૮૪
૮૫
૮૬
૮૭
૮૮
૮૯
૯૦
૯૧
૯૨
૯૩
૯૪
૯૫
૯૬
૯૭
૯૮
૯૯
૧૦૦
૧૦૧
૧૦૨
૧૦૩
૧૦૪
૧૦૫
૧૦૬
૧૦૭
૧૦૮
૧૦૯
૧૧૦
૧૧૧
૧૧૨
૧૧૩
૧૧૪
૧૧૫
૧૧૬
૧૧૭
૧૧૮
૧૧૯
૧૨૦
૧૨૧
૧૨૨
૧૨૩
૧૨૪
૧૨૫
૧૨૬
૧૨૭
૧૨૮
૧૨૯
૧૩૦
૧૩૧
૧૩૨
૧૩૩
૧૩૪
૧૩૫
કુરુક્ષેત્ર
૧૩૬
૧૩૭
૧૩૮
૧૩૯
૧૪૦
૧૪૧
૧૪૨
૧૪૩
૧૪૪
૧૪૫
૧૪૬
૧૪૭
૧૪૮
૧૪૯
૧૫૦
૧૫૧
૧૫૨
૧૫૩
૧૫૪
૧૫૫
૧૫૬
૧૫૭
૧૫૮
૧૫૯
૧૬૦
૧૬૧
૧૬૨
૧૬૩
૧૬૪
૧૬૫
૧૬૬
૧૬૭
૧૬૮
૧૬૯
૧૭૦
૧૭૧
૧૭૨
૧૭૩
૧૭૪
૧૭૫
૧૭૬
૧૭૭
૧૭૮
૧૭૯
૧૮૦
૧૮૧
૧૮૨
૧૮૩
૧૮૪
૧૮૫
૧૮૬
૧૮૭
૧૮૮
૧૮૯
૧૯૦
૧૯૧
૧૯૨
૧૯૩
૧૯૪
૧૯૫
૧૯૬
૧૯૭
૧૯૮
૧૯૯
૨૦૦
૨૦૧
૨૦૨
૨૦૩
૨૦૪
૨૦૫
૨૦૬
૨૦૭
૨૦૮
૨૦૯
૨૧૦
૨૧૧
૨૧૨
૨૧૩
૨૧૪
૨૧૫
૨૧૬
૨૧૭
૨૧૮
૨૧૯
૨૨૦
૨૨૧
૨૨૨
૨૨૩
૨૨૪
૨૨૫
૨૨૬
૨૨૭
૨૨૮
૨૨૯
૨૩૦
૨૩૧
૨૩૨
૨૩૩
૨૩૪
૨૩૫
૨૩૬
૨૩૭
૨૩૮
૨૩૯
૨૪૦
૨૪૧
૨૪૨
૨૪૩
૨૪૪
૨૪૫
૨૪૬
૨૪૭
૨૪૮
૨૪૯
૨૫૦

૨૫૧
૨૫૨
૨૫૩
૨૫૪
૨૫૫
૨૫૬
૨૫૭
૨૫૮
૨૫૯
૨૬૦
૨૬૧
૨૬૨
૨૬૩
૨૬૪
૨૬૫
૨૬૬
૨૬૭
૨૬૮
૨૬૯
૨૭૦
૨૭૧
૨૭૨
૨૭૩
૨૭૪
૨૭૫
૨૭૬
૨૭૭
૨૭૮
૨૭૯
૨૮૦
૨૮૧
૨૮૨
૨૮૩
૨૮૪
૨૮૫
૨૮૬
૨૮૭
૨૮૮
૨૮૯
૨૯૦
૨૯૧
૨૯૨
૨૯૩
૨૯૪
૨૯૫
૨૯૬
૨૯૭
૨૯૮
૨૯૯
૩૦૦
૩૦૧
૩૦૨
૩૦૩
૩૦૪
૩૦૫
૩૦૬
૩૦૭
૩૦૮
૩૦૯
૩૧૦
૩૧૧
૩૧૨
૩૧૩
૩૧૪
૩૧૫
૩૧૬
૩૧૭
૩૧૮
૩૧૯
૩૨૦
૩૨૧
૩૨૨
૩૨૩
૩૨૪
૩૨૫
૩૨૬
૩૨૭
૩૨૮
૩૨૯
૩૩૦
૩૩૧
૩૩૨
૩૩૩
૩૩૪
૩૩૫
૩૩૬
૩૩૭
૩૩૮
૩૩૯
૩૪૦
૩૪૧
૩૪૨
૩૪૩
૩૪૪
૩૪૫
૩૪૬
૩૪૭
૩૪૮
૩૪૯
૩૫૦
૩૫૧
૩૫૨
૩૫૩
૩૫૪
૩૫૫
૩૫૬
૩૫૭
૩૫૮
૩૫૯
૩૬૦
૩૬૧
૩૬૨
૩૬૩
૩૬૪
૩૬૫
૩૬૬
૩૬૭
૩૬૮
૩૬૯
૩૭૦
૩૭૧
૩૭૨
૩૭૩
૩૭૪
૩૭૫
૩૭૬
૩૭૭
૩૭૮
૩૭૯
૩૮૦
૩૮૧
૩૮૨
૩૮૩
૩૮૪
૩૮૫
૩૮૬
૩૮૭
૩૮૮
૩૮૯
૩૯૦
૩૯૧
૩૯૨
૩૯૩
૩૯૪
૩૯૫
૩૯૬
૩૯૭
૩૯૮
૩૯૯
૪૦૦
૪૦૧
૪૦૨
૪૦૩
૪૦૪
૪૦૫
૪૦૬
૪૦૭
૪૦૮
૪૦૯
૪૧૦
૪૧૧
૪૧૨
૪૧૩


  ૪૧૫
૪૧૬
૪૧૭
૪૧૮
૪૧૯
૪૨૦
૪૨૧
૪૨૨
૪૨૩
૪૨૪
૪૨૫
૪૨૬
૪૨૭
૪૨૮
૪૨૯
૪૩૦
૪૩૧
૪૩૨
૪૩૩
૪૩૪
૪૩૫
૪૩૬
૪૩૭
૪૩૮
૪૩૯
૪૪૦
૪૪૧
૪૪૨
૪૪૩
૪૪૪
૪૪૫
૪૪૬
૪૪૭
૪૪૮
૪૪૯
૪૫૦
૪૫૧
૪૫૨
૪૫૩
૪૫૪
૪૫૫
૪૫૬
૪૫૭
૪૫૮
૪૫૯
૪૬૦
૪૬૧
૪૬૨
૪૬૩
૪૬૪
૪૬૫
૪૬૬
૪૬૭
૪૬૮
૪૬૯
૪૭૦
૪૭૧
૪૭૨
૪૭૩
૪૭૪
૪૭૫
૪૭૬
૪૭૭
૪૭૮
૪૭૯
૪૮૦
૪૮૧
૪૮૨
૪૮૩
૪૮૪
૪૮૫
૪૮૬
૪૮૭
૪૮૮
૪૮૯
૪૯૦
૪૯૧
૪૯૨
૪૯૩
૪૯૪
૪૯૫
૪૯૬
૪૯૭
૪૯૮
૪૯૯
૫૦૦
૫૦૧
૫૦૨
૫૦૩
૫૦૪
૫૦૫
૫૦૬
૫૦૭
૫૦૮
૫૦૯
૫૧૦
૫૧૧
૫૧૨
૫૧૩
૫૧૪
૫૧૫
૫૧૬
૫૧૭
૫૧૮
૫૧૯
૫૨૦
૫૨૧
૫૨૨
૫૨૩
૫૨૪
૫૨૫
૫૨૬
૫૨૭
૫૨૮
૫૨૯
૫૩૦
૫૩૧
૫૩૩
૫૩૪
૫૩૫
૫૩૬
૫૩૭
૫૩૮
૫૩૯
૫૪૦
૫૪૧
૫૪૨
૫૪૩
૫૪૪
૫૪૫
૫૪૬
૫૪૭
૫૪૮
૫૪૯
૫૫૦
૫૫૧
૫૫૨
૫૫૩
૫૫૪
૫૫૫
૫૫૬
૫૫૭
૫૫૮
૫૫૯
૫૬૦
૫૬૧
૫૬૨
૫૬૩
૫૬૪
૫૬૫
૫૬૬
૫૬૭
૫૬૮
૫૬૯
૫૭૦
૫૭૧
૫૭૨
૫૭૩
૫૭૪
૫૭૫
૫૭૬
૫૭૭
૫૭૮
૫૭૯
૫૮૦
૫૮૧
૫૮૨
૫૮૩
૫૮૪
૫૮૫
૫૮૬
૫૮૭
૫૮૮
૫૮૯
૫૯૦
૫૯૧
૫૯૨
૫૯૩
૫૯૪
૫૯૫
૫૯૬
૫૯૭
૫૯૮
૫૯૯
૬૦૦
૬૦૧
૬૦૨
૬૦૩
૬૦૪
૬૦૫
૬૦૬
૬૦૭
૬૦૮
૬૦૯
૬૧૦
૬૧૧
૬૧૨
૬૧૩
૬૧૪
૬૧૫
૬૧૬
૬૧૭
૬૧૮
૬૧૯
૬૨૦
૬૨૧
૬૨૨
૬૨૩
૬૨૪
૬૨૫
૬૨૬
૬૨૭
૬૨૮
૬૨૯
૬૩૦
૬૩૧
૬૩૨
૬૩૩
૬૩૪
૬૩૫
૬૩૬
૬૩૭
૬૩૮
૬૩૯
૬૪૦
૬૪૧
૬૪૨
૬૪૩
૬૪૪
૬૪૫
૬૪૬
૬૪૭
૬૪૮
૬૪૯
૬૫૦
૬૫૧
૬૫૨
૬૫૩
૬૫૪
૬૫૫
૬૫૬
૬૫૭
૬૫૮
૬૫૯
૬૬૦
૬૬૧
૬૬૨
૬૬૩
૬૬૪
૬૬૫
૬૬૬
૬૬૭
૬૬૮
૬૬૯
૬૭૦
૬૭૧
૬૭૨
૬૭૩
૬૭૪
૬૭૫
૬૭૬
૬૭૭
૬૭૮
૬૭૯
૬૮૦
૬૮૧
૬૮૨
૬૮૩
૬૮૪
૬૮૫
૬૮૬
૬૮૭
૬૮૮
૬૮૯
૬૯૦
૬૯૧
૬૯૨
૬૯૩
૬૯૪
૬૯૫
૬૯૬
૬૯૭
૬૯૮
૬૯૯
૭૦૦
૭૦૧
૭૦૨
૭૦૩
૭૦૪
૭૦૫
૭૦૬
૭૦૭
૭૦૮
૭૦૯
૭૧૦
૭૧૧
૭૧૨
૭૧૩
૭૧૪
૭૧૫
૭૧૬
૭૧૭
૭૧૮
૭૧૯
૭૨૦
૭૨૧
૭૨૨
૭૨૩
૭૨૪
૭૨૫
૭૨૬
૭૨૭
૭૨૮
૭૨૯
૭૩૦
૭૩૧
૭૩૨
૭૩૩
૭૩૪
૭૩૫
૭૩૬
૭૩૭
૭૩૮
૭૩૯
૭૪૦
૭૪૧
૭૪૨
૭૪૩
૭૪૪
૭૪૫
૭૪૬
૭૪૭
૭૪૮
૭૪૯
૭૫૦
૭૫૧
૭૫૨
૭૫૩
૭૫૪
૭૫૫
૭૫૬
૭૫૭
૭૫૮
૭૫૯
૭૬૦
૭૬૧
૭૬૨
૭૬૩
૭૬૪
૭૬૫
૭૬૬
૭૬૭
૭૬૮
૭૬૯
૭૭૦
૭૭૧
૭૭૨
૭૭૩
૭૭૪
૭૭૫
૭૭૬
૭૭૭
૭૭૮
૭૭૯
૭૮૦
૭૮૧
૭૮૨
૭૮૩
૭૮૪
૭૮૫
૭૮૬
૭૮૭
૭૮૮
૭૮૯
૭૯૦
૭૯૧
૭૯૨
૭૯૩
૭૯૪
૭૯૫
૭૯૬
૭૯૭
૭૯૮
૭૯૯
૮૦૦
૮૦૧
૮૦૨
૮૦૩
૮૦૪
૮૦૫
૮૦૬
૮૦૭
૮૦૮
૮૦૯
૮૧૦
૮૧૧
૮૧૨
૮૧૩
૮૧૪
૮૧૫
૮૧૬
૮૧૭
૮૧૮
૮૧૯
૮૨૦
૮૨૧
૮૨૨
૮૨૩
૮૨૪
૮૨૫
૮૨૬
૮૨૭
૮૨૮
૮૨૯
૮૩૦
૮૩૧
૮૩૨
૮૩૩
૮૩૪
૮૩૫
૮૩૬
૮૩૭
૮૩૮
૮૩૯
૮૪૦
૮૪૧
૮૪૨
૮૪૩
૮૪૪
૮૪૫
૮૪૬
૮૪૭
૮૪૮
૮૪૯
૮૫૦
૮૫૧
૮૫૨
૮૫૩
૮૫૪
૮૫૫
૮૫૬
૮૫૭
૮૫૮
૮૫૯
૮૬૦
૮૬૧
૮૬૨
૮૬૩
૮૬૪
૮૬૫
૮૬૬
૮૬૭
૮૬૮
૮૬૯
૮૭૦
૮૭૧
૮૭૨
૮૭૩
૮૭૪
૮૭૫
૮૭૬
૮૭૭
૮૭૮
૮૭૯
૮૮૦
kshitij
૮૮૧
૮૮૨
૮૮૩
૮૮૪
૮૮૫
૮૮૬
૮૮૭
૮૮૮
૮૮૯
૮૯૦
૮૯૧
૮૯૨
૮૯૩
૮૯૪
૮૯૫
૮૯૬
૮૯૭
૮૯૮
૮૯૯
૯૦૦
૯૦૧
૯૦૨
૯૦૩
૯૦