Showing posts from March 22, 2015

Read news about changes in Education.....

Read news about changes in Education..... રાજ્યના શિક્ષણ વિભાગે આગામી૨૦૧૫-૧૬ના વર્ષ દરમિયાન અ…

૨૦૧૪-૧૫ના નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થવાના સમયે તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૫ના રોજ જાહેર રજાના દિવસે સર્વે તિજોરી કચેરીઓનું કામકાજ ચાલુ રાખવા બાબત

૨૦૧૪-૧૫ના નાણાકીય વર્ષ પૂર્ણ થવાના સમયે તા.૨૮-૦૩-૨૦૧૫ના રોજ જાહેર રજાના દિવસે સર્વે તિજોરી કચેરીઓ…

Load More That is All